Statut Klubu

STATUT KLUBU SPORTOWEGO  BASKET 4EVER KSAWERÓW

 DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA

POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE BASKET 4EVER KSAWERÓW”

UCHWALONY DNIA 10.05.2019r.

 

 

ROZDZIAŁ I: NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY; 

ROZDZIAŁ II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA;

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI;

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA;

ROZDZIAŁ V: WYRÓŻNIENIA I KARY;

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA;

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA.

 

ROZDZIAŁ  1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 • 1

Stowarzyszenie Basket 4EVER Ksawerów jest klubem sportowym zrzeszającym uczniów, studentów, rodziców uczniów, nauczycieli i miłośników koszykówki, zwany dalej Stowarzyszeniem.

 • 2

Terenem działania  Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedzibą jest miejscowość Ksawerów.

 • 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem organizacji lub związku sportowego o podobnym charakterze i działaniu.

 • 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.,  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 • 5

 Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami i logo.

 

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

 

 • 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i rozwój sportu oraz wszelkiej aktywności ruchowej w sferze realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia jak też kultury fizycznej, głównie w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
 2. Promowanie i planowanie aktywnego sportowego trybu życia, jak również wdrażania różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych a także różnych form rekreacji, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 3. Realizacja systemu szkolenia w zakresie koszykówki, w tym organizacja zgrupowań i konsultacji szkoleniowych, organizacja współzawodnictwa sportowego, mająca za zdanie wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży szczególności w zakresie koszykówki.
 4. Rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży oraz działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw, jak również cech charakteru i osobowości, przy zachowaniu współzawodnictwa sportowego, oraz uczestnictwo w realizacji zamierzeń i zadań sportowych Stowarzyszenia.
 6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a także uczestniczenie w imprezach, turniejach, zawodach sportowych organizowanych na obszarze kraju, w szczególności na obszarze działania samorządu terytorialnego dla siedziby Stowarzyszenia.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej poprzez organizację zajęć sportowych.
 8. Prowadzenie wolontariatu w ramach prac własnych jak też w wyniku nawiązanej współpracy z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wokół idei krzewienia kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
 10. Propagowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki jako promocji sportowego i zdrowego trybu życia.
 • 7
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, radą szkoły, klubami i związkami sportowymi, władzami samorządowymi, centralnymi, i państwowymi, jak również organizacjami pozarządowymi, jak również poprzez:
 2. organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży,
 3. szkolenie i doskonalenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki oraz w innych dyscyplinach sportowych,
 4. uczestnictwo w turniejach, rozgrywkach ligowych i tym podobnych imprezach sportowych
  organizowanych na obszarze całego kraju,
 5. organizowanie współzawodnictwa sportowego w poszczególnych grupach szkoleniowych,
 6. prowadzenie w/w zajęć ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 7. organizowanie wypoczynku letniego, zimowego i różnych form rekreacji.
 8. Działania określone w ust. 1 mogą być realizowane w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 9. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

 • 8
 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, rodziców dzieci i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

 

 • 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni akademickich, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, trenerzy, inne osoby, którzy złożą pisemną deklarację o przystąpieniu, zapłacą wpisowe oraz zostaną przyjęte przez Zarząd i wpisani w rejestr członków Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Członkami zwyczajnymi mogą być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą zostać małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez możliwości głosowania na Walnych Zebraniach oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie zwyczajni uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze do statutowych organów Stowarzyszenia po ukończeniu 16 roku życia, z tym zastrzeżeniem, że w skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić jedynie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

 

 • 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, posiadając bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 10 Statutu.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak również w zawodach i imprezach sportowych, w których bierze udział Stowarzyszenie.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałami Zarządu.

 

 • 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc rzeczową, usługową lub o charakterze majątkowym dla Stowarzyszenia.

 

 • 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia jedynie z głosem doradczym, bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec organów Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

 

 • 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne płacenie składek członkowskich.
 4. Uiszczanie zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń – w przypadku członków wspierających.
 5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do jego rozwoju.
 6. Dbania o mienie Stowarzyszenia lub będące w jego posiadaniu.
 • 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 3 miesięcy,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia (stosuje się odpowiednio do świadczeń członków wspierających),
  5. śmierci członka lub – w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi – utraty osobowości prawnej.
 3. Likwidację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  4

Władze Stowarzyszenia

 • 16
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 2. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 • 17
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub – jeżeli członek Stowarzyszenia wyraził zgodę na piśmie i podał adres email za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 • 18
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia
  5. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania, i nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz na podstawie postanowień Statutu.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu, za wyjątkiem określonym w 28 i § 29 ust.1 statutu.
 3. W walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 • 19
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków w tym Prezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczne jest głosowanie w obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W sytuacji równej ilości głosów nad uchwałą, decydującym jest głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Sekretarza.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Stowarzyszenia zajmują się Prezes i działający wspólnie z nim Sekretarz.
 6. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 • 20

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,                              a w szczególności:

 1. a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. e) przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych.

 

 • 21
 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub ustaje jego członkostwo w  
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały o zawieszeniu.
 4. Odwołać członka Zarządu z jego składu może wyłącznie Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna przeprowadza w minimum 2 osobowym składzie.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 5. a) przeprowadzenie określonych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 6. b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
 7. c) określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 8. d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszeniu,
 9. e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie  z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych              z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia.
 10. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem lub ustaje jego członkostwo                           w Stowarzyszeniu.
 11. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach podejmuje Komisja Rewizyjna bezwzględną większością głosów.

 

 • 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków, które podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wyboru bądź wybierają inną osobę do czasu upływu kadencji Władz Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych w danym organie Władzy Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ  5

Wyróżnienia i kary

 

 • 24
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 • 25

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzenia następujących kar:

 1. a) upomnienia,
 2. b) nagany,
 3. c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 4. d) wykluczenia.
 5. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
 6. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 • 26
 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  4. dotacje na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny,
  5. dochody z majątku,
  6. dochody z działalności gospodarczej.
  7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
  8. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:

93.12.Z – Działalność klubów sportowych

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

94.06.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

93.19.Z – Działalność związana ze sportem 

93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

79.12.Z –  Działalność organizatorów turystyki

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

47.19.Z –  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

                                                                                                                               

 1. Stowarzyszenie nie będzie prowadziło odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

 • 27
 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych a także zaciągania wszelkich zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw w zakresie podpisania wszelkich umów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym obligatoryjnie Prezesa lub Sekretarza.
 2. Do podpisania dokumentów w zakresie działalności bieżącej, która nie dotyczy spraw określonych w §27 ust. 1 jest wymagany podpis jednego z członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 • 28

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

 

 • 29
 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a 30% w drugim terminie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
  przeznaczony majątek.